Pistopoihtiko ul

Οι βασικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Η ακριβής απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι ένα ce πιστοποιητικό;» Συνδέεται με την επίλυση των βασικών παραδοχών για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκφράζεται ότι η ουσία της την ανάληψη τρεις αρχές: η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων και της ευαισθητοποίησης. Για την υλοποίηση των αρχών αυτών, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να καταργήσουν όλα τα εμπόδια στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, καθώς επίσης και συμφωνήθηκε μια κοινή πολιτική σε επαφή με τους εταίρους εκτός ΕΕ. Χάρη στην κοινοτική αγορά ιδρύθηκε περιοχή μετάθεσης, παρόμοιο με το τελευταίο, το οποίο είναι επίπεδο στη δύναμη μιας χώρας. Κέρδισε το όνομα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ή της κοινής αγοράς.

Κοινή ευρωπαϊκή αγορά και εισαγωγή προϊόντων για αγορά

Prostero

Ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια που συνδέονται με το εμπόριο μεταξύ χωρών είναι οι εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια του ομίλου και των προϊόντων. Σε ολόκληρη τη χώρα υπήρχαν διαφορετικοί κανόνες και κανόνες που διέφεραν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων χωρών. Ένας παραγωγός που έπρεπε να προσφέρει τα προϊόντα του στις δικές του χώρες έπρεπε να πληροί διαφορετικές απαιτήσεις κάθε φορά. Προκειμένου να αρθούν οι δυσκολίες στο εμπόριο, ήταν αναγκαίο να καταργηθούν αυτές οι διαφορές. Δεν ήταν δυνατή η άρση των προτύπων που σχετίζονται με τη λειτουργία των υλικών. Ως εκ τούτου, η βέλτιστη λύση έχει γίνει η ενοποίηση των αξιών σε ολόκληρη την κοινότητα, χάρη στην οποία η εμπορική ανταλλαγή εξαρτάται από αυτές τις ατομικές απαιτήσεις.

Στο πρώτο στάδιο, έγινε προσπάθεια ρύθμισης των κανονισμών της ΕΕ σε σχέση με την ειδική ποιότητα των καρπών και των υλικών. Από τη συγκέντρωση στο μεγάλο επίπεδο της πολυπλοκότητας και των χρονοβόρων διαδικασιών, αυτή η λύση απελευθερώθηκε.

Η λύση ήταν να δημιουργηθεί μια απλοποιημένη προσχώρηση στο θέμα της τεχνικής εναρμόνισης. Έχουν καθοριστεί οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για ορισμένες ομάδες προϊόντων, οι οποίες πρέπει να επιτευχθούν πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος ή του υλικού στην ευρεία ευρωπαϊκή αγορά.

Οι επιχειρηματίες από χώρες εκτός της ΕΕ που επιθυμούν να τεθούν σε κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά, π.χ. από την Τουρκία, πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα. Εναπόκειται σε αυτούς να αποδείξουν αυτό το γεγονός.

Έχουν δημιουργηθεί εναρμονισμένα πρότυπα, χάρη στα οποία οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ποιες βασικές απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται. Δεν είναι καθήκον να χρησιμοποιούν αυτούς τους κανόνες. Επιχειρηματίας που με την υπόλοιπη ευκαιρία να αποδείξει ότι η δύναμή του έχει διαμορφωθεί για να προχωρήσει στην κοινοτική πώληση.

Ce Πιστοποιητικό - δήλωση του κατασκευαστή

Η σήμανση Ce είναι διαφορετική από τη δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις των κανόνων.Πρόκειται για σύμβολο της δήλωσης του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Επιβεβαιώνει ότι το προϊόν δημιουργήθηκε σε ενότητα με τις βασικές απαιτήσεις που εισήχθησαν στις συμβουλές για το προϊόν. Μπορεί συνεπώς να υπάρξει μία ή περισσότερες άλλες οδηγίες.

Το κοινοτικό δίκαιο προβλέπει τεκμήριο συμμόρφωσης και ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για ένα προϊόν που φέρει το σήμα CE.

Το πιστοποιητικό CE τίθεται στα εμπορεύματα με δική του ευθύνη τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Ακολουθεί το ίδιο μετά από την απόδειξη ότι το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας. Για να προσδιοριστεί αυτό το γεγονός, μεταβιβάζεται η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και, μετά από μια καλή επαλήθευση, εκδίδεται δήλωση συμμόρφωσης. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τον κίνδυνο που συνδέεται με τη χρήση του γνωστού προϊόντος. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να αντληθεί από το αντικείμενο, τόσο πιο δύσκολο είναι να είναι κακό, οι διαδικασίες πρέπει να πληρούνται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να συμμορφωθεί καν με περίπου δώδεκα κοινοτικά πρότυπα.